[] Falsafa | eLibrary.uz

Falsafa: 8 ta

N.Shermuhamedova.  Falsafa  va  fan  metodologoyasi.  Т., «Aloqachi»,  2008,  400 bet.

Darslik  falsafa va fan metodologiyasi dasturi asosida dav­lat  ta’lim  standartlariga  mos  ravishda  tayyorlangan.  Unda asosiy e’tibor fan taraqqiyoti tarixi,  yo‘nalishi,  darajalari,  me­todologiyasi,  fan  falsafasining  dolzarb  muammolari,  fanning inson  va  jamiyatdagi  roli,  istiqbollari  va  undagi  mavjud muammolar falsafiy tahlil qilingan.

Darslik  falsafa  va  fan  metodologiyasi  muammolari  bilan shug‘ullanuvchi  o‘tmish  va  hozirgi  zamon  olimlarining  ilmiy asarlariga  asoslangan  (adabiyotlar  ro‘yxati  kitobning  oxirida berilgan)  va  faylasuflar,  bakalavrlar,  magistrlar,  aspirantlarga, shuningdek,  fan metodologiyasi taraqqiyoti haqida tasavvurga ega bo‘lishni xohlovchilarga mo‘ljallangan.

 

Ma'ruza matnlari
25.08.2022

Маъруа матнларига А. Навоий номли Самарқанд Давлат Университети “Фалсафа тарихи” кафедраси мудири ф.ф.д. проф. Ж. Яхшиликов тақриз берган ва маъруза матнларидан дарс жараёнида фойдаланишни тавсия этган.

“Ахлоқшунослик  ва  Эстетика”  фанларидан  тайёрланган  маъруза  матнлари  16 соатга мўлжалланган бўлиб, 3-босқич талабалари учун тайёрланган. 

Ахлоқшунослик  фани  бўйича  маъруза  матнлари  тайёрлашда  фаннинг  предмети, унинг  келиб  чиқиш  тарихи,  тараққиёт  босқичлари,  оила,  фуқоролик  жамияти  каби масалаларга алоҳида эътибор берилган.

Эстетика фани бўйича ёзилган маъруза матнларида, эстетика предмети, вазифаси, гўзаллик, улуғворлик, санъат ва унинг келиб чиқиши, санъатнинг турлари тўғрисида кенг қамровли фикрлар билдирилган ва баён этилган.

 

Darslik
25.08.2022

Sharipov М. Falsafa  tarixi  (“Antik  davr  falsafasi”).  Darslik.  -  I .“Go To Print”, 2020. -  272 b

Darslikda  Qadimgi  Sharq  va  G ‘arb  falsafasining  asosiy ta ’limotlari,  oqimlari,  yo‘nalishlari  tarixiy  ketma-ketlikda, zamonaviy  falsafa  muammolari  bilan  bog‘liq  ravishda  hamda mantiqan  izchil  tarzda  bayon qilingan.  linda  Qadimgi  dunyo mifologiyasi,  old  falsafa va falsafasining shakllanishi  va  rivojlanishi, ularning  ijtimoiy-tarixiy  negizlari,  ontologik,  epislemologik, metodologik jihatlari  tahliliga  keng  o ‘rin  berilgan.  Darslik  bakalavr yo‘nalishi  talabalari  uchun  mo'ljallangan.  Undan  barcha  nofalsafiy yo‘nalishlar  talabalari  ham  “Falsafa”  kursini  o‘rganishda foydalanishi mumkin.

Toshbekova Mohira Xasanovna Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences

XXI asr boshlariga kelib, dunyo mamlakatlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir  shu  qadar  kuchayib  ketdiki,  bu  jarayondan  to‘liq  himoyalanib  olgan  birorta ham  davlat  yo‘q  deb  to‘la  ishonch  bilan  aytish  mumkin.  Hattoki,  xalqaro tashkilotlardan  o‘zaro  turishga  intilayotgan,  ularga  a’zo  bo‘lishni  istamayotgan mamlakatlar  ham  bu  jarayondan  mutlaqo  chetda  еmas.  Globallashuv  shunday jarayonki, undan chetda turaman, degan mamlakatlar uning ta’siriga ko‘proq uchrab qolishmoqda.  Bunday  g‘ayri  ixtiyoriy  ta’sir  esa  ko‘pincha  salbiy  oqibatlarga  olib kelmoqda. 

Darslik
25.08.2022

Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 459 с.

Второе, переработанное и дополненное, издание учебника по философии является результатом совместной работы большого творческого коллектива, который по сравнению с первым изданием был существенно обновлен. Так, для написания раздела по китай-ской философии был приглашен известный китайский философ, один из лучших специалистов по русской философии, проф. Чжан Байчунь. В обновленный авторский состав вошли такие известные российские авторы учебной литературы, как проф. В.П. Ратников, проф. В.Н. Шевченко, доц. Л.И. Чернышева.

А. АЗАМИ Хадисоведение: Учебное пособие.- Казань, 2011. – 238 с.

Хадисы пророка (с.а.в.), как неиссякаемый источник знания о религии, сохранили огромную значимость 

для  мусульман. Так было на раннем этапе развития ислама, и так это продолжает оставаться сейчас. При 

этом их значимость ощущается  как для каждого мусульманина в отдельности, так и для всей общины в 

 

целом. 

O'quv qo'llanma
26.08.2022

A.Lutfullayev

«Falsafa» tushunchasining kelib chiqishi. Har qanday noma’lum so‘z mazmunini uning etimologiyasidan, ya’ni u qachon, qanday va nima uchun yuzaga kelganini aniqlashdan boshlash o‘rinli bo‘ladi. «Falsafa» tushunchasi yunoncha phileo – sevaman va sophia – donolik so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, mazkur atamaning dastlabki ma’nosini donolikka muhabbat deb talqin qilish mumkin. Falsafa so‘zini ilk bor qadimgi yunon mutafakkiri Pifagor miloddan avvalgi VI asrda tayyor holda (afsonalar, rivoyatlar, an’analar orqali) avloddan avlodga o‘tuvchi bilim bilan inson o‘z aqliga tayanib, mushohada yuritish va  tanqidiy fikrlash yo‘li orqali olishi mumkin bo‘lgan bilimni farqlash maqsadida ishlatgan.

 

Darslik
08.05.2023

Darslik falsafa magistratura mutaxassisligi turkumiga kiradi.